Zabezpieczenie danych osobowych

Bet365 zapewnia swoim klientom bezpieczeństwo przechowywania danych osobowych, które zostały podane podczas rejestracji i dokonywania transakcji. W tym celu Bet365 przygotował szereg zabezpieczeń, które uniemożliwiają wypływ danych osobowych i płatniczych poza firmę. Bet365 prowadzi bardzo odpowiedzialną Politykę Prywatności. Mając na uwadze bezpieczne korzystanie ze strony internetowej jak i rozmów telefonicznych, firma prowadzi szczegółowy rejestr rozmów telefonicznych poprzez ich zapisywanie. Prowadzi również dokładny monitoring zawieranych zakładów oraz korzystania z usług. Ma to zapobiec oszustwom, praniu brudnych pieniędzy oraz nadużyciom stosowanym nielegalnie i wbrew regulaminowi firmy. Dane klientów są strzeżone, a każdy klient ma prawo do ich wglądu. Bet365 wykorzystuje dane osobowe tylko do celów swojej działalności, nie udostępnia danych osobowym innym firmom ani instytucjom z wyłączeniem działań policji, oraz organów regulacyjnych to jest- Komisji ds. Hazardu w Wielkiej Brytanii i Urzędu Regulacyjnego Gibraltaru. Dzięki takim sposobom odpowiedzialności i poufności Bet365 cieszy się wielkim zaufaniem w ponad 200 krajach świata. W dobie globalizacji internetu trzeba zachowywać najwyższej jakości środki ostrożności. Ochrona transakcji płatniczych i danych osobowych należy do priorytetów firmy. Bet365 chroni dane klientów takie jak: dane osobowe, zapis korespondencji zarówno mailowej, faxu, jak i rozmów telefonicznych. Ochronie podlegają również wypełnione ankiety przez klienta, szczegóły zawieranych transakcji, ilość i szczegóły odwiedzania strony bet365. Firma wykorzystuje te dane do: zawarcia i zrealizowania zakładów i usług przez klienta, a w szczególności do usług płatniczych realizowanych online lub przy pomocy kart płatniczych. Aby prowadzić konto klienta według zasad prawnych i regulacyjnych, dane osobowe są szczegółowo analizowane, a monitorowanie transakcji ma zapobiegać nadużyciom, oszustwom i praniu brudnych pieniędzy.

Zapobieganie hazardowi



Wszystkie szanujące się firmy bukmacherskie, a w szczególności Bet 365 dokładają wielu starań aby zapobiegać szerzeniu się hazardu. Największe niebezpieczeństwo dotyczy hazardu nieletnich. Bet365 jako nieliczna firma bukmacherska w szczególny sposób zabezpiecza i sprawdza swoich klientów, tak aby nie mogli brać w nie udziału nieletni. Bet365 prowadzi nieustanną weryfikację danych, szczególnie dokonywanych przez klientów form płatności, aby nie mogły one być przeprowadzane przez osoby nieletnie(dzieci i młodzież). Prowadzi również losową weryfikację wieku, niezależnie od form płatności klientów. Osobom niepełnoletnim grożą sankcje w postaci odebrania wygranych transakcji oraz zgłoszenia na policję i do odpowiednich organów rodzinnych i terapeutycznych. Ale uzależnienie od gier i hazardu grozi również osobom dorosłym. Bet365 szkoli swoich doradców i pracowników pod kontem zapobiegania hazardowi. Jednym ze sposobów jest informowanie graczy o skutkach hazardu i odpowiedzi na podstawowe pytania. Gra ma być rozrywką, a nie sposobem zarabiania pieniędzy. Po przegranej nie należy za wszelką cenę próbować się odegrać. Najważniejsza sprawą jest aby grać za taką kwotę, którą możemy przeznaczyć na stratę. Każdy gracz powinien zdawać sobie sprawę z tego, że zbyt częste spędzanie czasu na zawieraniu zakładów i grze prowadzi do uzależnienia. Dlatego Bet365 prowadzi monitoring częstotliwości gry przez swoich klientów. Po zaobserwowaniu niebezpieczeństwa uprawiania hazardu Bet365 może zablokować czasowo lub na stałe dostęp gracza do swoich usług. Dostęp może być ograniczony czasowo lub na stałe. Każdy gracz może również sam zawiesić swój udział w grach. Bet365 poleca Gambling Therapy – organizację charytatywną, która pomaga osobom uzależnionym od hazardu.

Jak działa IBAS?



Bet365 jest firmą zarejestrowaną w IBAS, niezależnej firmie do rozstrzygania sporów pomiędzy klientami, a firmami bukmacherskimi. IBAS gwarantuje bezstronność i uczciwość w rozstrzyganiu zgłoszonych sporów, rozpatruje każdą sprawę niezależnie, wydaje swoje oświadczenie zgodnie z zebranymi z obu stron faktami i dokumentami. IBAS posiada wykształconych specjalistów i ekspertów, którzy nie są związani z żadną firmą bukmacherską, wydają swoje niezależne opinie zgodne ze stanem faktycznym i prawnym sporu, przy zachowaniu dyskrecji i poufności. Bet365 darząc szacunkiem swoich klientów daje im możliwość zwrócenia się do IBAS w razie nie możliwości samodzielnego rozwiązania sporu. Wydana opinia przez IBAS musi być spełniona przez firmę bukmacherską, której dotyczy spór. Firmy bukmacherskie, w tym Bet365, zarejestrowane w IBAS, gwarantują wykonanie werdyktu zasądzonego w sporze. Ma to zagwarantować uniknięcia w przyszłości podobnych sporów i pomyłek oraz zawierania niewłaściwych zakładów. Aby zgłosić spór do IBAS należy pobrać ze strony IBAS formularz arbitrażu. Jedynym utrudnieniem dla niektórych klientów jest obsługa IBAS w języku angielskim. W celu uzyskania formularza można dzwonić na numer IBAS, który jest dostępny 24 godziny na dobę(+44(0)207 347 5883). Każdy potencjalny klient powinien bardzo dokładnie wypełnić formularz i jeśli to możliwe załączyć dowody w spornej sprawie. Po rozpatrzeniu sporu strony zostają poinformowane na piśmie o jego nierzygnięciu przez IBAS. Bet365 w trosce o swoich klientów podaje na swojej stronie internetowej szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania sporu w wypadku nie dojścia do porozumienia w kontaktach z firmą. To bardzo podnosi prestiż Bet365 na rynku zaufanych i godnych polecenia firm bukmacherskich.

Konto w Bet365



Osoby, które chcą założyć konto w Bet365 muszą być pełnoletnie, podane przez klienta dane muszą być zgodne z prawdą. Bet365 sprawdza poufnym listem dane adresowe użytkownika. Bet365 sprawdza również karty kredytowe czy podana karta jest własnością zarejestrowanego klienta. Ponadto Bet365 może zawiesić konto użytkownika do momentu sprawdzenia jego danych osobowych, jak i niezbędnych do wykonywania transakcji płatniczych. Klient może otworzyć tylko jedno konto w Bet 365. W wypadku oszustwa i wykrycia przez Bet365 więcej niż jednego konta danego użytkownika zostają zastosowane natychmiastowe sankcje wykluczające użytkownika z możliwości zawierania zakładów bukmacherskich. Bet365 zapewnia użytkownikowi samodzielne wybranie swojej nazwy i hasła. Każdy klient musi zachować te dane w tajemnicy, bo tylko używając tych danych będzie mógł bezpiecznie logować się do Bet365 i zawierać zakłady. Takie poufne dane nigdy nie mogą być podawane osobom trzecim, ani wysyłane w nieszyfrowanym mailu. W razie domniemania podejrzenia przez użytkownika, że dane dotyczące jego nazwy i hasła są w posiadaniu osób trzecich, powinien niezwłocznie skontaktować się z Bet 365. Użytkownik może zamknąć swoje konto w każdym czasie, pod warunkiem, że nie ma na nim debetu nieuregulowanego z firmą Bet365. Bet365 może zawiesić lub zamknąć konto użytkownika w przypadku gdy użytkownik zbankrutował lub działał w nieuczciwy sposób. Jeśli użytkownik zdeponuje na koncie w Bet365 środki finansowe ale nie zamierza ich wykorzystać w grze lub w zawarciu zakładów, Bet365 również może powiadomić o tym fakcie odpowiednie organy. Użytkownik może wybrać walutę w jakiej chce zawierać zakłady w Bet365. Bet365 informuje, że hazard internetowy może być nielegalny w jurysdykcji, w której znajduje się użytkownik. W takim wypadku użytkownik nie może korzystać z karty płatniczej.